Uprawnienia budowlane PIIB - aplikacja mobilna - regulamin

Regulamin korzystania i pomocy technicznej dla aplikacji mobilnej przygotowującej do pisemnej części egzaminu na uprawnienia budowlane.

 1. Regulamin określa sposób dostępu oraz pomocy technicznej dla aplikacji mobilnej przygotowującej do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane, zwanej dalej „Aplikacją”.

 2. Właścicielem praw autorskich do Aplikacji jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa, z siedzibą w Warszawie (00-793), ul. Kujawska 1, o numerze NIP 525-22-54-990, Regon: 015314008, zwana dalej „Właścicielem” 

 3. Materiały zawarte w Aplikacji stanowią własność intelektualną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zabronione jest ich przetwarzanie, kopiowanie 
   i rozpowszechnianie bez odrębnej zgody Właściciela wyrażonej na piśmie.

 4. Aplikacja możliwa jest do pobrania na telefon lub tablet.Do prawidłowego działania wymaga systemu android w wersji co najmniej 5.0 lub systemu iOS w wersji co najmniej 11.0

 5. Jednorazowe pobranie Aplikacji uprawnia do korzystania z niej tylko na jednym urządzeniu Kandydata W celu realizacji tego warunku Aplikacja zabezpieczona jest tzw. „cyfrowym fingerprintem”.

 6. Aplikacja jest dostępna dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych, które złożą wniosek o nadanie uprawnień budowlanych oraz uiszczą I ratę opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, zwanych dalej „Kandydatem”.

 7. O uzyskaniu statusu Kandydata uprawnionego do korzystania z Aplikacji rozstrzyga właściwa Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 8. Aplikacja będzie dostępna, przez czas określony, od dnia 1 marca do dnia egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane przeprowadzanego przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w danej sesji egzaminacyjnej.

 9. Pytania w Aplikacji pochodzą z bazy pytań egzaminacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i udostępniane są dla Kandydata zgodnie ze specjalnością i zakresem jaki wskazał we wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

 10. W przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem Aplikacji Kandydat może je zgłosić na adres e-mail: aplikacjaub@piib.org.pl. W swoim zgłoszeniu Kandydat powinien dokładnie opisać problem techniczny związany z Aplikacją.

 11. Właściciel Aplikacji usunie problem technicznyi poinformuje Kandydata, który go zgłosiło jego rozwiązaniu.

Dane osobowe

 1. W związku z udostępnieniemAplikacji Właściciel zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe Kandydata korzystającego z Aplikacji.

 2. Przetwarzanie danych osobowych Kandydata odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Kandydatowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


 

Zmiany regulaminu

Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Internetowej Właściciela.